Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

My Dear Elephant

2019-04-01 15:35:48        Chinese Films


My Dear Elephant

Release Date:2019.4.12

Director:Xiao Li Shao

Starring:Ching Wan Lau; Jing-ru You

Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM