Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

So Long, My Son

2019-03-20 13:57:57        Chinese Films

So Long, My Son

Release Date:2019.3.22

Director:Xiaoshuai Wang

Starring:Jingchun Wang; Mei Yong; Xi Qi; Yuan Wang

Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM