Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

The Wandering Earth

2019-02-01 14:46:01        Chinese Films

The Wandering Earth

Release Date:2019.2.5

Director:Frant Gwo

Starring:Jing Wu; Chu Xiao Qu; Guangjie Li

Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM