Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

The Great Detective

2019-01-25 15:37:25        Chinese Films

The Great Detective

Release Date:2019.1.25

Director:Roy Chow Hin-Yeung

Starring:Geng Han; Zheng Yin; Huiwen Zhang

Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM