Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

Shadow

2018-09-30 14:19:06        Chinese Films

Shadow

Release Date:2018.09.30

Director:Yimou Zhang

Starring:Chao Deng; Li Sun; Kai Zheng; Gabrielle Guan; Leo Wu

Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM