Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

Hong Kong Classic Gangster Films

2012-10-18 17:27:39        Chinese Films

Title: The Beast Stalker

Year: 2008

Director: Dante Lam

Cast: Nicholas Tse, Nick Cheung, Zhang Jingchu, Miao Pu, Liu Kai Chi

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM