Golden Horse Zhang ZiyiJia ZhangkeZhang Yimou"Conspirators"Bona

Fan Bingbing Is Highlight of "Double Xposure"

2012-09-14 17:30:34        Chinese Films

Fan Bingbing.[Photo:mtime.com]

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM